Startvolgorde Vaardigheid 14 okt.

VERKENNEN :
Baan L: tot 09.00 uur
Baan M en Z KNHS en Z FEI:
Verkennen tot 10.00 uur mogelijk
Daarna rond elk heel uur
en in de grote pauze.
4016 Trientje Lubbers 1 po L 09.00 uur 1
3977 Remco Krouwel* D+V 1 pa
  4
3887 Jorn Elburg 2 po L   7
4218 Birgit Martens 1 po L   1
3423 Anne Van den Burg 1 pa L   4
1048 Lisa Brouwer 2 po L   7
3990 Ylanyth De Vries 1 po L   1
4227 Miranda Hendrikx 1 pa L   4
3902 Margreet Groenenboom 2 po L   7
1915 Linda Eikelkamp-Tutert 1 po L HC   17
4283 Jelmer Bakker T po L   12
4013 Sylvester Van Heijningen 2 po L   7
1 Patrick Wormgoor* 1 po L IMPULS   16
2 José Kuppens 1 po L IMPULS   16
1264 Denise Van den Ierssel 1 po Z KNHS naar de andere Baan 3
263 Ineke Schmitz 1 po Z KNHS   3
1996 Daniël Dekkers 2 pa Z KNHS   11
859 Louis Van Haren 1 po M   2
944 Theo Raaymakers 2 po Z KNHS   9
513 Hans Peters 2 pa Z KNHS   11
3157 Eugene Mulling 1 po M   2
2200 Ton Vissers 2 po Z KNHS   9
851 Hans Reitzema 2 pa Z KNHS   11
4189 Fleur Van Empelen 1 po M   2
197 Henry Bast 1 pa Z KNHS   6
780 Marianne Fokker - Hofman 2 pa Z KNHS   11
795 Manon Van Kasteren 1 po M   2
2055 Edwin Stok 1 pa Z KNHS   6
3193 Marcel Hermans 1 po M   2
1634 Boudewijn Heuseveldt 1 pa Z KNHS   6
3662 Brent Janssen 1 po M   2
2090 Henk-Jan Hiddink 4 po M   14
1138 Johan Van Zeeland 1 pa Z KNHS   6
2042 Chantal Brugmans 4 po M   14
3141 Raimond Haarhuis 2 pa M   10
10 Lizzy Ann Koek 1 pa Z KNHS   6
1324 Anton Molendijk 4 po M   14
1859 Harrie Tutert 2 po M   8
215 Paul Aarts 1 pa Z KNHS   6
286 Tonny Van den Hoeven 4 pa Z KNHS   17
181 Matti Heideman 2 po M   8
1384 Jacques Poppen 1 pa Z KNHS   6
1400 Felix Loeters 4 po Z KNHS   14
1230 Willem Fix 2 po M   8
1163 Dick Bolt* T po Z KNHS   13
124 Jan Antonissen 4 po Z KNHS   14
1323 Nelleke Oosterhof 1 pa M HC   17
649 Raymond Van de Vorle 1 pa M   5
110 Cornelie De Geijter - Pries T pa Z KNHS   13
1458 Roelf Lamein 4 po Z KNHS   14
1927 Elke Van der Snoek 1 pa M   5
304 Haitske van Heek 1 pa M   5
1816 Maud Heeren 1 pa M   5
1689 Annegreet Zaayer 1 po Z FEI 1e na de middag 3
380 Lisette Meijer - Van kekem 1 pa M   5
1597 Lianne Fokker 1 po Z FEI   3
126 Jan Borneman 2 pa Z FEI   11
397 Ron Eijkemans 1 pa M   5
2832 Jurgen Bolt* 2 po Z FEI   9
352 Raymond Letteboer 2 pa Z FEI   11
253 Sjaak Ranzijn 1 pa M   5
1599 Marieke Barmentloo 2 po Z FEI   9
587 Rene Schuiling 2 pa Z FEI   11
3439 Anna de Ronde 2 pa M   10
3212 Claudia Van den Bosch - Jansen 1 pa Z FEI   6
1606 Harry Streutker 4 pa Z FEI   15
3666 Jelle Dijkhof 2 pa M   10
94 Hans Heus 4 pa Z FEI HC   17
2078 Frank Schiphorst* 2 pa M   10
339 Marijke Meeuwissen - Cornelissen 1 pa Z FEI   6
485 Jos Corsten 2 pa Z FEI   11
3 Monique Rotman* D+V 1 po   18
211 Marscha De Jong 1 po L   1
7 Bertine Krouwel D+V 1 pa   18
6 Petra Hoezen 1 pa L IMPULS   16
4 Wim Dekkers 2 po L IMPULS   16
9 Linda Schiphorst 1 po L IMPULS   16