Startlijst marathon 13 okt.

  startlijst Marathon      versie 21.00 uur
soort en klasse Naam Wagennr. rubriek aantal hindernissen starttijd M
1 Po jong Sonja Noback 4578 jong 4 09.00
1 Po jong Wito Mink 632 jong 4 09.04
2 Po jong Anniek Schuiling 2068 jong 4 09.08
1 Pa jong Desiree Van Lambalgen 1659 jong 4 09.12
1 Pa BB Jelmer Reizevoort 6 IMPULS 4 09.16
2 Pa BB Gerrit Beskers 7 IMPULS 4 09.20
2 Pa BB Freek Stronks 3 IMPULS 4 09.24
2 Pa BB Daniël Stronks 8 IMPULS 4 09.28
2 Po BB Wilma van Lavieren 5 IMPULS 4 09.32
1 Po M Melanie van der Welle* 1355 1 pony M/Z 6 09.40 !!
1 Po M Marco de Winkel 1884 1 pony M/Z 6 09.44
1 Po M Birgit Martens 4218 1 pony M/Z 6 09.48
1 Po Z Marloes van 't Veld 3964 1 pony M/Z 6 09.52
1 Po L Arnoud Bosma 4625 1 pony L 5 09.56
1 Po L Ellen Van der Sande 4428 1 pony L 5 10.00
1 Po L Rodin Kleijer 4626 1 pony L 5 10.04
1 Po L Jelmer Bakker 4283 1 pony L 5 10.08
1 Po L Lida Van Voorthuizen 361 1 pony L 5 10.12
1 Po L Jose Kuppens 4457 1 pony L 5 10.16
1 Po L Sanne van Kronenburg 4643 1 pony L 5 10.20
1 Po L Oniek van Olst 3630 1 pony L 5 10.24
1 Po L Patrick Wormgoor* 804 1 pony L 5 10.28
2 Po L Yentl Kahle 4419 2 pony L 5 10.32
2 Po L Mirian Simmelink 801 2 pony L 5 10.36
1 Pa L Niels Jonkers 4424 1 paard L 5 10.40
2 Po M Eline Mentink 4286 2 pony M/Z 6 10.48 !!
2 Po M Jan Willem Aarnink 199 2 pony M/Z 6 10.52
2 Po M Niels Oonk 3834 2 pony M/Z 6 10.56
2 Po M Ophelie Vegterlo 3476 2 pony M/Z 6 11.00
2 Po M Theo Raaymakers 944 2 pony M/Z 6 11.04
2 Po M Hellen Schmitz 2014 2 pony M/Z 6 11.08
2 Po M Dirk Neerincx 511 2 pony M/Z 6 11.12
2 Po M Jorn Elburg 3887 2 pony M/Z 6 11.16
2 Po M Matti Heideman 181 2 pony M/Z 6 11.20
2 Po M Willem Fix 1230 2 pony M/Z 6 11.24
2 Po M Ton Vissers 2200 2 pony M/Z 6 11.28
2 Po M Dick Bolt* 1163 2 pony M/Z 6 11.32
2 Po M Freddy Avezaat* 481 2 pony M/Z 6 11.36
2 Po Z Lisa Brouwer 1048 2 pony M/Z 6 11.44 !!
2 Po Z Marieke Barmentloo 1599 2 pony M/Z 6 11.48
Ta po M Theo Viets 674 4po/Tapo M 6 11.52
4 Po M Roy van der Velde 1623 4po/Tapo M 6 11.56
2 Pa Z Jos Corsten 485 2 paard Z 6 12.04 !!
1 Pa L Daniëlle Carriere 3835 1 paard L 5 12.08
1 Pa L Mark Roelink 3712 1 paard L 5 12.12
1 Pa L Frithjof Bekius 4577 1 paard L 5 12.16
1 Pa L Marion Hanegraaf 1977 1 paard L 5 12.20
1 Pa L Sjaak Ranzijn 253 1 paard L 5 12.24
1 Po L Derek Martens 4219 1 pony L 5 12.28
1 Pa M Daan Goekoop 1961 1 paard M 6 12.36 !!
1 Pa M Marijke Meeuwissen 339 1 paard M 6 12.40
1 Pa M Maud Heeren 1816 1 paard M 6 12.44
1 Pa M Wilma Meulendijk 2016 1 paard M 6 12.48
1 Pa Z Elke Van der Snoek 1927 1 paard Z 6 12.56 !!
1 Pa Z Anouk De Geijter 1710 1 paard Z 6 13.00
1 Pa Z Koen Van Aarle 503 1 paard Z 6 13.04
1 Pa Z Frank Van der Doelen 221 1 paard Z 6 13.08
1 Pa Z Boudewijn Heuseveldt 1634 1 paard Z 6 13.12
1 Pa Z Melanie van der Welle*-2 9355 1 paard Z 6 13.16
2 Pa L Jan Broeze 4319 2 paard L 5 13.20
2 Pa L Piet Van den Burg 3263 2 paard L 5 13.24
2 Pa L Raymond Reinink 4555 2 paard L 5 13.28
2 Pa M Frank Schiphorst* 2078 2 Paard M 6 13.36!!
2 Pa M Raimond Haarhuis 3141 2 paard M 6 13.40
2 Pa M Hans Peters 513 2 Paard M 6 13.44
2 Pa M Harry Boxtel 514 2 Paard M 6 13.48
2 Pa Z Ben Voets 30 2 paard Z 6 13.56!!
2 Pa Z Hans Reitzema 851 2 paard Z 6 14.00
2 Pa Z Rene Schuiling 587 2 paard Z 6 14.04
2 Pa Z Ton Vreugdenhil 113 2 paard Z 6 14.08
2 Pa Z Henk Garrits 108 2 paard Z 6 14.12
2 Pa Z Tonny Van den Hoeven 286 4 paard Z 6 14.16
4 Pa Z Anna Sandmann 227 4 paard Z 6 14.20
4 Pa Z Hans Heus 94 4 paard Z 6 14.24
4 Pa Z Harry Streutker 1606 4 paard Z 6 14.28
4 Pa Z Mark Weusthof 81 4 paard Z 6 14.32